Statut przedszkola

STATUT


PRZEDSZKOLA NR 2 W ŻYWCUOpracowany na podstawie :
1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póz. zm./ oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
2) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z póz. zm./oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
3) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zm./
4) Konwencji o Prawach Dziecka /Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526 i 527/.
5) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zm./
6) Rozporządzenie MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych /Dz. U. z 2005 r. nr 52, poz. 466/
7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 15 stycznia nr 4, poz. 17/

/Tekst jednolity zatwierdzony Uchwałą nr 19/2011 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2011/

§1


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Siedzibą Przedszkola nr 2 jest budynek wolnostojący w Żywcu przy ul. Słowiczej 4.
2. Przedszkole nr 2, zwane w dalszej części statutu „przedszkolem” jest Przedszkolem publicznym samorządowym.
3. Organem prowadzącym Przedszkole nr 2 jest Miasto Żywiec
4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
5. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu tzn.

PRZEDSZKOLE NR 2


ul. Słowicza 4


34-300 Żywiec6. Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

§2


CELE I ZADANIA


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.
2. Cele przedszkola:
a) wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
b) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
c)wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,
d) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.
3. Zadania przedszkola:
a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,
e) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi organizacyjnymi przedszkola,
g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.
5. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuję się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
6. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
7. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:
a) prowadzenie zajęć w języku polskim,
b) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
c) nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
8. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:
a) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
b) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych,
c) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,
d) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
e) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
f) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej,
g) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagadnień ochrony środowiska,
h) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze,
i) organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
9. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,
b) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach,
d) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.
10. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.
11. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
12. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
a) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora przedszkola,
b) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
c) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
d) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
e) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie
f) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ prowadzący,
g) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci,
h) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności;
i) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych; korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,
j) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
k) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.
13. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
a) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
b) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel,
c) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu,
d) z w/w regulaminem są zapoznani rodzice/prawni opiekunowie; każdorazowo, bezpośrednio przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi,
e) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
f) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
g) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w dzienniku
h) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
i) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
j) teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
14. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
15. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
a) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
b) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
c) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
d) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
e) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
16. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
a) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do MOPS rodzic/prawny opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,
c) jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica/prawnego opiekuna dziecka, Rada Rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.
17. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:
a) rodziców lub opiekunów prawnych,
b) upoważnioną przez nich, na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,
c) w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć ukończone 13 lat i posiadać upoważnienie na piśmie od rodzica.
18. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola dotycząca przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

§3


ORGANY PRZEDSZKOLA


1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców.
2. Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:
a) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
b) dopuszczenie do realizacji ,po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ,programów wychowania przedszkolnego,
c) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,
e) nadawanie stopnienia awansu nauczyciela kontraktowego,
f) przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
g) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
h) współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
i) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,
j) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,
k) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
l) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
ł) realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
m) wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust.3 ustawy o systemie oświaty,
n) organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem,
o) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
p) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
r ) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,
s) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
t) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
u) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
6. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez Radę i normujący w szczególności:
a) sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,
b) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
c) kompetencje przewodniczącego,
d) zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie członków tego organu.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
b) uchwalanie i nowelizowanie statutu i regulaminu swojej działalności,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.
8. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) zestaw programów wychowania przedszkolnego,
b) organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,
c) plan organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
e) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
f) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
g) podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej.
9. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.
10. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.
11. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na półrocze oraz po zakończeniu rocznych zajęć. Ponadto rada obraduje na posiedzeniach o charakterze szkoleniowym.
12. Posiedzenia rady mogą być także organizowane na wiosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady rodziców lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.
14. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
15. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu przedszkola i jego zmian, który zatwierdza na posiedzeniu rady i uchwałą wprowadza w życie.
16. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
17. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art.53 ustawy o systemie oświaty.
18. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i prawem oświatowym.
19. Skład Rady Rodziców jest następujący:
a) przewodniczący
b) zastępca
c) księgowy.
20. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.
21. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.
22. Zadaniem Rady Rodziców jest:
a) wspieranie statutowej działalności przedszkola,
b) uczestnictwo w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspokajania potrzeb dzieci.
23. Rada Rodziców ma prawo:
a) występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
b) przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
c) występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.
24. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
a) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie przedszkola,
b) zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą,
c) wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola,
d) sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola.
25. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:
a) znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanych programów, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
b) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.
26. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:
a) zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku,
b) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,
c) spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,
d) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,
e) spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych terminach,
f) wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin,
g) redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców,
h) wystawy prac dziecięcych,
i) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
j) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem,
k) organizowanie imprez i wycieczek wspólnych dla wychowanków i ich rodziców i rodzin.
27. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:
a) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
b) rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,
c) sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.

§4


ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA


1. Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem przepisów §4–7
2.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.
3.Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady tworzenia oddziałów w zależności od potrzeb placówki lub założeń programowych.
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
5.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
7.Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki.
8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (za odpłatnością rodziców), w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5 do 6 lat – około 30 minut.
9. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci zdrowych.
10. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.§5


ORGANIZACJA ADMINISTRACYJNO -TECHNICZNA


1. Przedszkole nr 2 jest placówką 4-oddziałową.
2. Opiekę nad dziećmi sprawują dwie nauczycielki na zmianę oraz woźna oddziałowa. W grupie I dodatkowo pomoc wychowawcza.
3. Przedszkole dysponuje 82 miejscami dla dzieci wg orzeczenia organizacyjnego.
4. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30 przez 5 dni w tygodniu.
5. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego zależności od potrzeb rodziców /opiekunów/.
6. Z powodu braku miejsc w przedszkolu mogą zostać utworzone dodatkowe oddziały grup „0” w szkole podstawowej, realizując podstawę programową w ciągu 5 godzin. Opiekę nad dziećmi sprawuje jedna nauczycielka oraz woźna oddziałowa.
7. W przypadku drastycznie zmniejszonej frekwencji dzieci /poniżej 10/, w porozumieniu z rodzicami i organem prowadzącym dyrektor przedszkola może zamknąć placówkę.
8. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) 4 sale zajęć wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne,
b) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze niezbędne do funkcjonowania placówki,
c) ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym stanem zieleni.
9. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na projekcie organizacyjnym przedszkola, na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, najpóźniej do 31 maja poprzedniego roku szkolnego. Projekt ten jest zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole.
10. W projekcie organizacyjnym określa się w szczególności:
a) czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
b) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych oraz ilość stanowisk kierowniczych,
c) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,
d) przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników oraz przydział godzin ponadwymiarowych stałych dla nauczycieli,
e) rodzaj dodatkowych zajęć dla dzieci.
11. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego roku.
12. W okresie ferii szkolnych przy zmniejszonej frekwencji dzieci można w porozumieniu z rodzicami ograniczyć liczbę grup.
13. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem ram czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań rodziców/prawnych opiekunów.
14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele danej grupy ustalają szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
15. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.

§ 6


ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE


1. Wysokość opłaty manipulacyjnej za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący placówkę.
2. Dzienną stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola na wniosek intendentki w porozumieniu z rodzicami na pierwszym ogólnym zebraniu lub w ciągu roku w miarę potrzeb.
3. Zasady odpłatności za żywienie dzieci i personelu:
a) dwa posiłki 80% stawki żywieniowej
b) trzy posiłki 100% stawki żywieniowej.
4. Zasady wnoszenia opłat:
a) opłata za przedszkole skład się z 2 części: opłaty manipulacyjnej oraz opłaty za żywienie,
b) szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat regulują uchwały Rady Miasta Żywca. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego. Teksty uchwał są do wglądu rodziców/prawnych opiekunów na stronie internetowej Urzędu Miasta Żywiec, widnieją na tablicy ogłoszeń placówki oraz mogą być omawiane na indywidualne życzenie rodzica przez dyrektora przedszkola lub pracownika odpowiedzialnego za naliczanie odpłatności,
c) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych,
d) opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice/prawni opiekunowie regulują w przedszkolu dyżurnym z którego korzystało dziecko,
e) w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny istnieje możliwość uiszczenia opłaty przez MOPS po uprzednim postępowaniu i wydaniu decyzji przez ten organ, na wniosek rodzica.
f) w przypadku nie uiszczaniu opłaty w ciągu 2 miesięcy zapłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zostaje ono skreślone z listy wychowanków.
5. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z żywienia w całości pokrywając dzienną stawkę żywieniową.

§ 7


PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


1. Pracownikami przedszkola są:
a) dyrektor,
b) nauczyciele,
c) pracownicy administracji i obsługi.
2. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
3. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.
4. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.
5. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.
6. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.
7. W przedszkolu może być zatrudniony psycholog (jeśli organ prowadzący zapewni środki finansowe) i nauczyciel logopeda.
8 . Do obowiązków psychologa i logopedy należy:
a) prowadzenie badań kwalifikujących dzieci do terapii i ćwiczeń korekcyjnych,
b) prowadzenie grupowej lub indywidualnej terapii i ćwiczeń korekcyjnych,
c) współpraca z nauczycielami,
d) współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc,
e) prowadzenie zeszytów ćwiczeń z logopedii dla rodziców i dzienników zajęć;
9. Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów,
10. Wszyscy nauczyciele są członkami Rady Pedagogicznej.
11. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r. - Kodeks Karny /Dz.U. Nr 88,poz.553 z późniejszymi zmianami/,
12.Tygodniowa liczba godzin pracy nauczyciela realizującego zajęcia bezpośrednio z wychowankami wynosi 25 i 22 w grupie 6-latków.
13. Pracownicy administracji – zakres zadań dotyczy w szczególności:
a) obsługi finansowej i księgowej,
b) kontrolowania dokonywanych przez rodziców wpłat na konto placówki za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,
c) prowadzenia stosownej dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
14. Pracownicy obsługi – zakres zadań dotyczy w szczególności:
a) zapewnienia pomocy nauczycielowi w opiece nad dziećmi,
b) dbania o czystość i estetykę pomieszczeń przedszkola,
c) właściwego przygotowania i organizacji całodziennego wyżywienia dzieci.
15. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w kontroli zarządczej placówki.
16. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
a) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki,
b) troszczenia się o mienie placówki,
c) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
d) przestrzegania dyscypliny służbowej (Kodeks Etyki)
17. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

§ 8


ZADANIA NAUCZYCIELA


1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo - dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.
2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.
3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.
4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
a) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty,
b) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu,
c) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
d) indywidualizacja oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków
e) wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,
f) współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie,
g) opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce;
h)ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych oraz problemowych, udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym oraz czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym;
i)prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału (dziennika zajęć, arkuszy obserwacji pedagogicznej, miesięcznych planów pracy z dziećmi, zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczycielki stosują w pracy zestawy własne, dokumentacji współpracy z rodzicami, dokumentacji własnego rozwoju zawodowego, dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone),wraz z dokumentacją badań dziecka objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
j)prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnego procesu rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych (w tym gromadzenie danych dla potrzeb ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej),
k)objęcie diagnozą pedagogiczną dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
l)odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych,
ł)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe,
m)współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, bieżącego informowania o rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka, ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka oraz włączenia rodziców/prawnych w działalność przedszkola.
5. Przed nawiązaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowiązany przedstawić dyrektorowi placówki informację z Krajowego Rejestru Karnego, celem potwierdzenia spełniania warunku o niekaralności.
6. Zasady współpracy z rodzicami:
a) rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
b) niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,
7. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora i nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym,
b) znajomości tematów realizowanych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez gazetki oddziałowe prowadzone przez nauczycielki,
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju.
8. Stałe formy współpracy z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są zgodnie z § 3, ust. 26 niniejszego statutu.

§ 9


ZASADY REKRUTACJI


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust 2.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dzieci 5 i 6-letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie. Przez niespełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
4. Dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszcza do przedszkola , może w nim przebywać powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
5. Do przedszkola w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane:
a) dzieci 6 i 5 – letnie,
b) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
c) dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d) dzieci z rodzin zastępczych,
e) już uczęszczające do przedszkola obojga rodziców pracujących,
f) rodzeństwo dzieci przyjętych oraz już uczęszczających,
g)korzystające z 3 posiłków,
h) dzieci rodziców szczególnie związanych z przedszkolem,
i) pozostałe dzieci.
6. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decyduje Komisja Rekrutacyjna.
7. Powołana Komisja Rekrutacyjna składa się z:
a) dyrektora przedszkola,
b) przedstawiciela Rady Pedagogicznej,
c) przedstawiciela Rady Rodziców.
8. Komisji Rekrutacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola.
9. Praca Komisji Rekrutacyjnej jest protokołowana a dokumentacja jest przechowywana w kancelarii przedszkola.
10. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola nr 2 w Żywcu.
11. Wnioski rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji rozpatrywane są ponownie przez dyrektora przedszkola w miarę zwalniających się miejsc w ciągu roku szkolnego.
12. W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola rozpatruje dyrektor.

§ 10


WYCHOWANKOWIE1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
a) akceptacji, takim jakie jest,
b) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
c) opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
d) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
e) indywidualnego procesu i tempa rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
f) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
g) wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
h) mądrych umów i kontaktów z dorosłymi,
i) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw,
j) nagradzania wysiłku i osiągnięć,
k) badania i eksperymentowania,
l) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
ł) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
m) korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej i innej specjalistycznej, jeśli takiej potrzebuje a placówka jest w stanie ją zorganizować,
n) formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
o) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
p) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
r) nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
a) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
b) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
c) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez dzieci wspólnie z nauczycielką,
d) włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
e) podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku, w ogrodzie, na wycieczce itp.,
f) szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola,
g) kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych pracujących lub odwiedzających przedszkole,
h) podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami,
i) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych które dla niego wybrali i opłacili rodzice.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
a) nieprzestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka postanowień niniejszego statutu,
b) zatajenia przez rodziców/prawnych opiekunów ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
c) zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innym i odmowy ze strony rodziców/prawnych opiekunów współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną,
d) nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki lub nauczycielką,
e) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności za korzystanie z usług przedszkola bądź ich nieuiszczenia przez dwa okresy. Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka spełniającego obowiązek szkolny. W takim przypadku dziecko ma prawo pozostać w przedszkolu na zasadach pobytu skróconego, bez posiłków. Rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni przez dyrektora placówki, o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
4. W przypadku zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów, na piśmie, prośby o skreślenie dziecka z listy wychowanków, decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor przedszkola. Skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.


§ 11


POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:
a) rodzicami dzieci,
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
a) dziecka,
b) rodziców dziecka,
c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
b) porad i konsultacji.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
11. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
12. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
13. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
14. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
15. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
16. Działania, o których mowa w pkt.15, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
17. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.
18. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
19. Zespół, o którym mowa w pkt.18, tworzy dyrektor.
20. Zespół tworzony jest dla:
a) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,
b) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.
21. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
22. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.
23. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
24. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,
b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,
c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
e) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.


§ 12


POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Niniejszy statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkole może współpracować z placówkami kultury i fundacjami.
5. Tekst statutu udostępniany jest przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz, na wniosek zainteresowanych przez dyrektora przedszkola.
6. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
8. Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze uchwały przez Radę Pedagogiczną.
9. Traci moc statut przedszkola zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 19/2011
10. Statut Przedszkola Nr 2 wchodzi w życie z dniem 01-09-2011.
Przedszkolowo.pl logo